cosmos collective logo

Algemene voorwaarden

Text bubble emoji

Algemene voorwaarden - Cosmos CollectiveSectie 1 - Onderwerp en toepassingsgebied1.

Deze algemene voorwaarden voor dienstverlening zijn van toepassing op alle diensten die door Cosmos Collective BV aan u worden geleverd zoals gespecificeerd in een offerte en/of overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Cosmos Collective BV waarin naar deze algemene voorwaarden voor dienstverlening wordt verwezen.


2.

Niets in deze Algemene voorwaarden zal beschouwd of geïnterpreteerd worden als een agentschap, onderneming, partnerschap, vertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen de partijen voor welk doel dan ook, en de werknemers van de ene partij worden niet beschouwd als de werknemers van de andere partij. Geen van beide partijen heeft het recht om namens de ander op te treden, noch te beweren dat zij een dergelijk recht of gezag heeft.


3.

Indien er diensten worden verricht door Cosmos Collective BV, zullen in afwachting van de totstandkoming van een schriftelijke overeenkomst, deze voorwaarden van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen partijen met betrekking tot deze diensten.


4.

De Klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs indien ernaar wordt verwezen in inkooporders, facturen en/of enig ander document.


Afdeling 2 – Prijs, facturering en betalingIn de Overeenkomst worden de prijzen voor de diensten, betaling- en facturatievoorwaarden en eventuele wijzigingen daarin vermeld. De facturen worden betaald binnen 30 dagen na de datum van ontvangst van de factuur. In geval van niet-tijdige of niet-betaling door de Klant van achterstallige facturen, is Cosmos Collective BV gerechtigd de uitvoering van haar diensten op te schorten tot volledige betaling van dergelijke facturen.


De diensten en alle rechten die voortvloeien uit de geleverde diensten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten) blijven uitsluitend eigendom van Cosmos Collective BV totdat de prijs volledig is betaald (met inbegrip van alle eventuele kosten en belastingen). Het risico van verlies en schade met betrekking tot de diensten gaat over op de klant zodra Cosmos Collective BV de diensten heeft geleverd.


Indien de klant opeisbare facturen niet tijdig betaalt (i.e. ten laatste op de vervaldatum), is Cosmos Collective BV gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest in rekening te brengen en te innen van de klant, over het onbetwiste bedrag van een dergelijke factuur op het tarief van 10% per jaar ingaande op de datum waarop dergelijke onbetwiste bedragen achterstallig zijn geworden in overeenstemming met de overeengekomen facturatie- en betalingsvoorwaarden en doorlopend met betrekking tot al deze achterstallige bedragen tot volledige betaling daarvan.


Cosmos Collective BV is in aanvulling op het voorgaande eveneens zonder verdere voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd om de bijkomende kosten aan te rekenen die nodig zijn om openstaande bedragen effectief in te vorderen en die forfaitair begroot worden op hogere bedrag van ofwel (i) 10% van het nog openstaande bedrag ofwel (ii) 250 €, voor administratiekosten en onverminderd het recht van Cosmos Collective BV om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.


Afdeling 3 - Verantwoordelijkheden van Cosmos Collective BV

1.

Cosmos Collective BV garandeert dat alle diensten op professionele wijze worden uitgevoerd en dat alle adviseurs van Cosmos Collective BV over de nodige expertise, opleiding en vaardigheid beschikken om de diensten te verlenen.


2.

Elke vervanging van een adviseur van Cosmos Collective BV zal: dezelfde expertise, training en vaardigheden hebben als de vervangen consultant.


3.

Cosmos Collective BV zal alle mogelijke en redelijke inspanningen bieden om de diensten te leveren binnen de in de Overeenkomst bepaalde termijnen.


Artikel 4 - Verantwoordelijkheden van de Klant

Om de Diensten onder de Overeenkomst uit te voeren, zal de Klant:(a)

Cosmos Collective BV alle relevante gegevens en informatie bieden zoals redelijkerwijs vereist door Cosmos Collective BV;


(B)

aan Cosmos Collective BV de benodigde apparatuur en faciliteiten ter beschikking stellen.

(C)

aan Cosmos Collective BV onbelemmerde toegang verlenen tot alle terreinen en locaties, voor zover nodig voor de levering van de diensten.


Sectie 5 - Aansprakelijkheid1.

De door Opdrachtgever te bewijzen aansprakelijkheid van Cosmos Collective BV is beperkt tot de directe schade die het gevolg is van fouten, omissies, vergissingen of fouten van Cosmos Collective BV bij de levering van de diensten (op basis van een Overeenkomst), tot het laagste van de volgende bedragen: (i) ofwel de bedragen die de Klant op grond van de Overeenkomst aan Cosmos Collective BV heeft betaald, ofwel (ii) het bedrag daadwerkelijk betaald door de verzekeringsmaatschappij onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Leverancier of (iii) 20.000 EURO voor één schadegeval. Deze beperking is cumulatief en per schadeoorzaak. Het is van toepassing op alle oorzaken van actie en verplichtingen in het algemeen, inclusief maar niet beperkt tot elke claim van contractbreuk en/of nalatigheid.


2.

Cosmos Collective BV vrijwaart de Opdrachtgever voor directe schade door dood of persoonlijk letsel veroorzaakt tijdens de levering, installatie of uitvoering van de door de Overeenkomst geleverde prestaties en die te wijten is aan onrechtmatig gedrag van Cosmos Collective BV tot een maximumbedrag zoals gedekt door Cosmos Collective BV's verzekering.


3.

Cosmos Collective BV is niet aansprakelijk, hetzij contractueel, hetzij onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), voor schending van een wettelijke plicht of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met de geleverde diensten voor enige indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, omzet, zaken, goodwill, verwachte besparingen, gegevens (inclusief corruptie daarvan), kansen, gebruik, contract, de kosten van het aanschaffen van vervangende goederen of diensten of reputatieschade.


4.

Cosmos Collective BV is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van door de Klant of door een internetgebruiker getroffen wijzigingen in de levering van de Overeenkomst.

Sectie 6 - Garantie


1.

Cosmos Collective BV garandeert en verbindt zich ertoe dat, voor zover haar bekend, de Achtergrondrechten Ontwikkelaar en Voorgrondrechten (zoals gedefinieerd in Artikel 11 hieronder) geen inbreuk maken op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.


2.

Indien alle of een deel van de Achtergrondrechten Ontwikkelaar of Voorgrondrechten het onderwerp zijn van een vordering, rechtszaak of procedure wegens inbreuk, of naar de mening van Cosmos Collective BV het onderwerp kunnen, kan Cosmos Collective BV, op eigen kosten, een van de volgende acties ondernemen:


(a)

voor de Klant het recht verkrijgen onder een dergelijk intellectueel eigendomsrecht om, naargelang het geval, de Ontwikkelaar van het Achtergrondrecht, het Voorgrondrecht of het betrokken deel daarvan te gebruiken;


of (b)

de Achtergrond Rechts Ontwikkelaar, Voorgrond Recht of het betrokken deel daarvan vervangen door andere geschikte of delen ervan;


of (c)

de ontwikkelaar van het achtergrondrecht, het voorgrondrecht of het getroffen deel daarvan op passende wijze wijzigen om het niet-inbreukmakend te maken;


of (d)

als het gebruik van de Achtergrond Recht Ontwikkelaar, Voorgrond Recht of een deel daarvan wordt verhinderd door een gerechtelijk bevel, of als geen van de voorgaande rechtsmiddelen commercieel haalbaar is, restitutie van de totale betalingen die door de Klant zijn betaald voor de licentie van de Achtergrond Recht Ontwikkelaar, Voorgrond Recht of het aangetaste deel daarvan, verminderd met redelijke afschrijving voor gebruik.


3.

Opdrachtgever vrijwaart Cosmos Collective BV tegen alle aanspraken van derden die beweren dat Achtergrond Rechten Klant overtreedt alle van toepassing zijn in de wet,

regelgeving, contract of algemeen aanvaarde gedragscode, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of enig ander legitiem belang van die derde partij.


4.

Cosmos Collective BV zal haar uiterste best doen om de website zo te ontwikkelen dat deze voldoet aan de standaarden van de laatst beschikbare browserversie, bij aanvang van de ontwikkeling, en de ene vorige versie. Dit geldt voor: Internet Explorer en FireFox, op PC en Mac. Cosmos Collective BV zal redelijke inspanningen leveren om te zorgen voor een goede werking van de meest recente browserversie die beschikbaar is, aan het begin van de ontwikkeling, en een eerdere versie van de volgende browsers: Safari, Opera en Chrome op pc.


Sectie 7 - Illegale of schadelijke inhoud1.

De Klant verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetten, voorschriften, contracten of algemeen aanvaarde gedragscodes na te leven die de verspreiding van informatie voorkomen, beperken of reguleren, bijvoorbeeld bepalingen met betrekking tot reclame, de bescherming van privacyrechten, de bescherming van intellectuele eigendomsrechten , tot het verbod op kinderpornografie, enz.


De Klant vrijwaart Cosmos Collective BV tegen alle aanspraken van derden die stellen dat de diensten in strijd zijn met toepasselijke wet-, regelgeving, contracten of algemeen aanvaarde gedragscodes, of inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere legitieme belang van genoemde derde.


2.

Zowel uit eigen beweging als op initiatief van een derde kan Cosmos Collective BV besluiten de uiteindelijke levering of de toegang tot het geheel of een deel van de producten tijdelijk of definitief op te schorten, indien zij de redelijke overtuiging heeft dat een wettelijke of wettelijke bepaling, of een contractuele bepaling is of werd geschonden.


De Klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op het vorderen van enige schadevergoeding in geval van een beoordelingsfout van Cosmos Collective BV, behoudens in geval van fraude of grove schuld van Cosmos Collective BV.


Opschorting van enige dienstverlening door Cosmos Collective BV met toepassing van dit lid schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Sectie 8 - Bescherming van persoonsgegevensCosmos Collective BV zal de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend gebruiken voor de administratie van de Klant. Op schriftelijk verzoek kan de Klant inzage krijgen in zijn persoonsgegevens. Informatie met betrekking tot creditcardnummers en bankgegevens worden alleen gebruikt in verband met de betaling van de overeengekomen prijs.


Sectie 9 - Gewettigde prestatie - Overmacht1.

Cosmos Collective BV is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van een van haar contractuele verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, voor zover een dergelijke tekortkoming direct te wijten is aan de Klant of vertegenwoordigers van de Klant of een handelen of fout van een derde partij (inclusief door de Klant ingeschakelde derden) , weglating of schending van deze Overeenkomst.


2.

Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van deze Overeenkomst die voortvloeit uit oorzaken buiten haar macht, met inbegrip van maar niet beperkt tot vertragingen veroorzaakt door de tekortkoming in de uitvoering of vertraging van de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst door de andere partij, vertraging van derden of niet -prestaties, overmacht, oorlog, opstand, oproer, onlusten, opstand, overheidsvoorschriften, embargo's, explosies, branden, overstromingen, storm, stakingen, uitsluitingen, arbeidsconflicten, storingen in de openbare elektriciteitsvoorziening. Een partij zal in het geval van een dergelijke oorzaak de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van haar vertraging of tekortkoming in de uitvoering, met een beschrijving van de oorzaak en het effect ervan op de prestatie van de partij en de verwachte duur van de onmogelijkheid om te presteren.


Artikel 10 - Procedure voor geschillenbeslechting1.

Als er een controverse zou ontstaan tussen de partijen met betrekking tot de uitvoering van de Diensten, kan elke partij een beroep doen op de escalatieprocedure zoals hieronder uiteengezet, door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.


2.

Binnen zeven (7) dagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, of binnen enige andere door de partijen overeengekomen periode, zullen de partijen elkaar ontmoeten en proberen het geschil op te lossen.

3.

Als de controverse niet binnen vijftien (15) dagen na een dergelijke vergadering door de partijen wordt opgelost, is artikel 16 van deze Algemene voorwaarden van toepassing.


Sectie 11 - Intellectuele eigendom1.

In deze Sectie 11 betekent de "Achtergrondrechtenklant" alle elementen van tekst, afbeeldingen, foto's, ontwerpen, logo, multimedia, audiovisueel materiaal, "look and feel" van de website of ander artwork, documentatie, stroomdiagrammen, tekeningen , specificatie, handleidingen en andere gegevens, codes, knowhow, auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die voor de datum van ondertekening van de Overeenkomst door Opdrachtgever zijn ontwikkeld, gebruikt, geschreven of eigendom zijn.


De "Achtergrondrechten Cosmos Collective BV" betekent alle elementen van tekst, afbeeldingen, foto's, ontwerpen, logo, multimedia, audiovisueel materiaal, "look and feel" van de website of ander artwork, documentatie, stroomschema's, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere gegevens, codes, knowhow, computerprogramma's, waaronder maar niet beperkt tot broncodelijsten in door mensen leesbare en machineleesbare vorm, programmabestanden, gegevensbestanden, programma- en systeemlogica, interfaces, algoritmen, systeemontwerp en concepten, tezamen met de methoden en processen die verband houden met dergelijke programma's, auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn ontwikkeld, gebruikt, geschreven of eigendom zijn van Cosmos Collective BV vóór de datum van ondertekening van de Overeenkomst.


De "Voorgrondrechten" betekent alle elementen van tekst, afbeeldingen, foto's, ontwerpen, logo, multimedia, audiovisueel materiaal, "look and feel" van de website of ander artwork, documentatie, stroomschema's, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere gegevens, codes, knowhow, auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn ontwikkeld of geschreven in het kader van de Overeenkomst voor de Consument en eventuele softwareprogramma('s), handleidingen en andere documentatie, te schrijven door Cosmos Collective BV voor de Klant in het kader van de Overeenkomst.


2.

De “Achtergrondrechten Klant” blijft eigendom van de Klant.

3.

De Klant geeft aan Cosmos Collective BV een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Achtergrondrechten van de Klant te gebruiken voor zover en in de tijd die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.


4.

De achtergrond rechten Cosmos Collective BV en voorgrond rechten blijven eigendom van Cosmos Collective BV


In het bijzonder blijft Cosmos Collective BV de eigenaar van, en behoudt deze vrij van gebruik, alle concepten, technieken, specifieke vaardigheden of voorgeprogrammeerde routines of procedures, technologieën of codes die zijn ontwikkeld, gebruikt of geschreven voor het doel van de Overeenkomst en/ of die deel uitmaken van de knowhow van Cosmos Collective BV.

Bij definitieve oplevering en mits de prijs volledig is betaald, verkrijgt de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Achtergrondrechten Cosmos Collective BV en de Voorgrondrechten te gebruiken voor zover nodig voor het functioneren van de prestaties van de Overeenkomst en het overleg daarvan door de beoogde gebruikers.


5.

Onverminderd artikel 12, zal niets in de Overeenkomst Cosmos Collective BV beperken in het gebruik van ideeën, concepten, knowhow, methodologieën, processen, technologieën, algoritmen of technieken met betrekking tot de reikwijdte van de Overeenkomst, die Cosmos Collective BV zich ontwikkelt in het kader van de Overeenkomst, of zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst onafhankelijk van Opdrachtgever ontwikkelt of verkrijgt.


6.

De Klant zal voorts Cosmos Collective BV verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen van en tegen alle kosten, uitgaven, verliezen, schade of aansprakelijkheid opgelopen als gevolg van daadwerkelijke of vermeende inbreuk op enig octrooi, auteursrecht, handelsgeheim, handelsmerk, voortvloeiend uit de gebruik van software van Opdrachtgever of Intellectuele Eigendomsrechten.


7.

De Klant verbindt zich ertoe:

(A)

om de achtergrondrechten te beschermen van Cosmos Collective BV tegen kopiëren, aanpassen, variërend, wijzigen, op gelijke welke manier de achtergrond Rechten

Cosmos Collective BV te veranderen of de Voorgrondrechten, en tegen elk ander ongeoorloofd gebruik door derden, waaronder internetgebruikers;


en B)

vertrouwelijke codes, knowhow, computerprogramma's, inclusief maar niet beperkt tot broncodelijsten in door mensen leesbare en machineleesbare vorm, programmabestanden, gegevensbestanden, programma- en systeemlogica, interfaces, algoritmen, systeemontwerp en concepten, samen met de methoden en processen die aan dergelijke programma's zijn gekoppeld.


Sectie 12 - Vertrouwelijkheid1.

Voor de toepassing van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en behoudens Sectie 12.3, wordt Vertrouwelijke Informatie beschouwd als alle informatie (hetzij schriftelijk, mondeling of in elektronische vorm) met betrekking tot de zaken en zaken van een partij die de andere partij verkrijgt of ontvangt naar aanleiding van de besprekingen voorafgaand aan of het aangaan of de uitvoering van de Overeenkomst en omvat alle gegevens met betrekking tot de Klant die door of namens Cosmos Collective BV worden bewaard


2.

Opdrachtgever en Cosmos Collective BV staan er jegens de ander voor in om:(A)

alle Vertrouwelijke Informatie die aan de ander toebehoort vertrouwelijk te houden;(B)

vertrouwelijke informatie van de ander met dezelfde zorgvuldigheid behandelen als voor haar eigen vertrouwelijke informatie;


(C)

zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander geen vertrouwelijke informatie die aan de ander toebehoort, geheel of gedeeltelijk bekendmaken aan een andere persoon, behalve die van zijn werknemers, agenten en onderaannemers die betrokken zijn bij de levering of ontvangst van de Diensten en die moeten weten de betreffende Vertrouwelijke Informatie;


en (d)

de Vertrouwelijke Informatie die aan de ander toebehoort uitsluitend gebruiken in verband met de levering of ontvangst van de Diensten en niet voor eigen voordeel of het voordeel van een derde partij.


3.

Niets in deze Algemene voorwaarden zal het gebruik of de openbaarmaking van informatie door een van de partijen verbieden of beperken (inclusief, maar niet beperkt tot, ideeën, concepten, knowhow, technieken en methodologieën)


  1. hem eerder bekend was zonder verplichting tot vertrouwen,

  2. onafhankelijk door haar ontwikkeld,

  3. door haar verkregen van een derde die, voor zover haar bekend, niet onder een vertrouwensverplichting is met betrekking tot dergelijke informatie,

of (iv) welke is of wordt openbaar beschikbaar zonder inbreuk op het Akkoord.


Artikel 13 - Voortijdige beëindiging van de Overeenkomst1.

Naast de eventuele beëindigingsrechten die in de Overeenkomst worden genoemd, kan elke partij de gehele Overeenkomst of een deel daarvan beëindigen door middel van een kennisgeving aan de andere partij;


(a)

als de andere partij wezenlijk in gebreke blijft in de uitvoering of nakoming van een van zijn verplichtingen hieronder en niet binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving hiervan de tekortkoming herstelt;

of (b)

in geval van faillissement, liquidatie, staking van betalingen of enige vorm van insolventie van de andere partij.


2.

Voortijdige beëindiging van de Overeenkomst of een deel daarvan houdt niet in dat afstand wordt gedaan van enig ander recht of rechtsmiddel waarover de partijen beschikken voor verzuim of wangedrag door de andere partij.

3.

Bij tussentijdse opzegging zal Opdrachtgever alle achterstallige facturen en nog te factureren bedragen betalen voor werkzaamheden die door Cosmos Collective BV zijn verricht tot en met de ingangsdatum van de opzegging.


Sectie 14 - Publiciteit1.

Na de definitieve oplevering is het Cosmos Collective BV toegestaan de Opdrachtgever en het uitgevoerde werk op de website van Cosmos Collective BV en in al haar marketing- en reclamemateriaal te vermelden als zijnde ontwikkeld door Cosmos Collective BV


Artikel 15 - Vrijwaring

Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosmos Collective BV voor de duur van de levering van diensten en gedurende één jaar na beëindiging daarvan geen werknemers, vertegenwoordigers, bestuurders, managers of dienstverleners van Cosmos Collective BV in dienst nemen die bij de uitvoering van deze diensten betrokken zijn, of dergelijke werknemers, vertegenwoordigers, bestuurders, managers of dienstverleners van Cosmos Collective BV direct of indirect voor Opdrachtgever laten werken (met ondernemingen waarin Opdrachtgever direct of indirect belang heeft) , hen hiervoor benaderen of aanbevelen voor indienstneming bij derden. Indien de Klant niettegenstaande dit verbod deze bepaling schendt, zal hij aan Cosmos Collective BV een bedrag betalen dat gelijk is aan één jaar brutoloon of vergoeding van de werknemer, vertegenwoordigers, bestuurders, managers of dienstverleners van Cosmos Collective BV


Artikel 16 – Overdracht en onderaanneming

De Klant mag deze Overeenkomst niet cederen of anderszins overdragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosmos Collective BV. Elke vermeende overdracht in strijd met dit lid is nietig.


Sectie 17 - Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Overeenkomst of de toepassing van een dergelijke bepaling op een persoon of omstandigheid, gerechtelijk ongeldig, niet-afdwingbaar of nietig wordt verklaard, zal een dergelijke beslissing niet tot gevolg hebben dat de rest van deze Overeenkomst ongeldig of nietig wordt verklaard, en het is de bedoeling en instemming van de partijen dat deze overeenkomst

zal worden geacht gewijzigd te zijn door een dergelijke bepaling te wijzigen voor zover nodig om deze geldig, wettig en afdwingbaar te maken met behoud van de bedoeling ervan of, indien een dergelijke bepaling


Artikel 18 - Geen afstand van rechten

Geen enkele nalatigheid of vertraging van een van de partijen om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen onder de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zal worden opgevat of gebruikt als een verklaring van afstand daarvan.


Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie1.

De Overeenkomstendeze Voorwaarden zijn geregeerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.


2.

In geval van geschillen tussen partijen, voortvloeiend uit de uitvoering, de geldigheid of de interpretatie van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, die niet zijn opgelost volgens de escalatieprocedure van artikel 10, komen de partijen overeen dat deze geschillen is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.


By continuing to browse this website, you agree to our use of cookies